Tidigare vattendagar

ÅrÄmneAntal deltagare
1992Anläggning och restaurering av våtmarker 121 deltagare
1993Bevattning i teori och praktik 50 deltagare
1994Vattenlagen 10 år – nya förutsättningar 115 deltagare
1995Vattenvård i jordbrukslandskapet 90 deltagare
1996Våtmarker, småvatten och skyddszoner i miljökänsligt jordbrukslandskap 144 deltagare
1997Markavvattning och naturvårdshänsyn i jord- och skogsbrukslandskapet 84 deltagare
1998Miljökonsekvensbeskrivningar i praktisk tillämpning 112 deltagare
1999Översvämningar: före, under och efter 94 deltagare
2000Vattnet och infrastrukturen. Tekniska och  juridiska aspekter
på vattnets hantering vid markexploatering
125 deltagare
2001Samverkan kring vattenområden – frivilligt eller påtvingat? 120 deltagare
2002Markavvattning i miljöbalken 200 deltagare
2003Vattendirektivet – framgångsrik vattenförvaltning? 145 deltagare
2004Vattenskyddsområden – konsekvenser för jord- och skogsbruk 151 deltagare
2005Vattendirektivet – kostnadseffektivitet och avgifter
i svensk vattenadministration
110 deltagare
2006Myllrande våtmarker – strategi för att nå miljömålet 100 deltagare
2007I vått och torrt – erfarenheter av och beredskap
inför översvämningar och torka
78 deltagare
2008Restaurering i vatten och hur mår våra vatten? ca 260 deltagare
2009Vattnets framfart i en föränderlig värld – nya förutsättningar
för odlingslandskapets vattenhantering
60 deltagare
2010De svåra frågorna – sju osäkerheter i fortsatt svensk vattenförvaltning 112 deltagare
2011Underhåll av dränering i skogs- och jordbruksmark –
behov, effekter, skyldigheter, rättigheter
75 deltagare
2012Åtgärder inom odlingslandskapet för god vattenstatus –
problem, konflikter, behov av samverkan
68 deltagare
2013Översvämningar i stad och land – Beredskap, samverkan och åtgärder
inför en allvarlig hotbild
73 deltagare
2014Landskapets avvattning – miljö- och produktionsaspekter
sett ur ett nordiskt perspektiv
56 deltagare
2015För mycket och för lite vatten i landskapet – Kunskapsförsörjning
och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning
58 deltagare
2016Går vattendirektivet att kombinera med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk? 61 deltagare
2017Jordbruk och vattenförsörjning 54 deltagare
2019Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion 49 deltagare
2020Jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön. Hur ska vi hantera den? 70 deltagare