Tidigare vattendagar

År Ämne Antal deltagare
1992 Anläggning och restaurering av våtmarker 121 deltagare
1993 Bevattning i teori och praktik 50 deltagare
1994 Vattenlagen 10 år – nya förutsättningar 115 deltagare
1995 Vattenvård i jordbrukslandskapet 90 deltagare
1996 Våtmarker, småvatten och skyddszoner i miljökänsligt jordbrukslandskap 144 deltagare
1997 Markavvattning och naturvårdshänsyn i jord- och skogsbrukslandskapet 84 deltagare
1998 Miljökonsekvensbeskrivningar i praktisk tillämpning 112 deltagare
1999 Översvämningar: före, under och efter 94 deltagare
2000 Vattnet och infrastrukturen. Tekniska och  juridiska aspekter
på vattnets hantering vid markexploatering
125 deltagare
2001 Samverkan kring vattenområden – frivilligt eller påtvingat? 120 deltagare
2002 Markavvattning i miljöbalken 200 deltagare
2003 Vattendirektivet – framgångsrik vattenförvaltning? 145 deltagare
2004 Vattenskyddsområden – konsekvenser för jord- och skogsbruk 151 deltagare
2005 Vattendirektivet – kostnadseffektivitet och avgifter
i svensk vattenadministration
110 deltagare
2006 Myllrande våtmarker – strategi för att nå miljömålet 100 deltagare
2007 I vått och torrt – erfarenheter av och beredskap
inför översvämningar och torka
78 deltagare
2008 Restaurering i vatten och hur mår våra vatten? ca 260 deltagare
2009 Vattnets framfart i en föränderlig värld – nya förutsättningar
för odlingslandskapets vattenhantering
60 deltagare
2010 De svåra frågorna – sju osäkerheter i fortsatt svensk vattenförvaltning 112 deltagare
2011 Underhåll av dränering i skogs- och jordbruksmark –
behov, effekter, skyldigheter, rättigheter
75 deltagare
2012 Åtgärder inom odlingslandskapet för god vattenstatus –
problem, konflikter, behov av samverkan
68 deltagare
2013 Översvämningar i stad och land – Beredskap, samverkan och åtgärder
inför en allvarlig hotbild
73 deltagare
2014 Landskapets avvattning – miljö- och produktionsaspekter
sett ur ett nordiskt perspektiv
56 deltagare
2015 För mycket och för lite vatten i landskapet – Kunskapsförsörjning
och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning
58 deltagare
2016 Går vattendirektivet att kombinera med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk? 61 deltagare
2017 Jordbruk och vattenförsörjning 54 deltagare
2019 Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion 49 deltagare
2020 Jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön. Hur ska vi hantera den? 70 deltagare