sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

Markvetenskap

Myllrande våtmarker -
strategi för att nå miljömålet

 

Vattendagen onsdagen den 8 februari 2006

  Bakgrund till programmet

 

Länkar till inledarnas presentationer (pdf-format)

 Nationell strategi för bevarande och skötsel av våtmarker och sumpskogar
Ann Wahlström, Naturvårdsverket, Stockholm

 En skogsägares syn på våtmarksstrategin och sektorsansvaret
Stefan Bleckert, Sveaskog, Stockholm

Återställning av våtmarker i odlingslandskapet – ansvar och möjligheter
Nils Lagerkvist, Jordbruksverket, Jönköping

Regionalt strategiarbete – Exemplet Skåne
Gösta Regnéll, Länsstyrelsen Skåne, Malmö

Hur värnar vi kulturmiljöns värden i våtmarksarbetet
Charlotte Hamilton, Riksantikvarieämbetet, Stockholm

 LRF:s syn på och bidrag till genomförandet av nationell och regionala våtmarksstrategier
Markus Hoffman, LRF, Stockholm


  [Bakgrund till programmet] 


Hydrotekniska Sällskapet      |    Inst f markvetenskap SLU
Senast ändrad: 2006-02-10 /Ragnar Persson