Kategori: Allmän

Domstolsverket söker tekniska råd

Just nu rekryterar Domstolsverket tekniska råd och juristdomare till mark- och miljödomstolarna. En ny nationell plan för omprövning av vattenkraft gör att de behöver fler medarbetare som kan arbeta med dessa frågor.

Dikesunderhåll

Förvaltning av vattnenanläggningar

Nu finns en ny broschyr för dig som vill fördjupa dina kunskaper om förvaltning av markavvattningssamfälligheter. Den kan hjälpa såväl markägare och rådgivare som länsstyrelsen. Om inte förvaltningen går att få till på egen...

Sorgliga nyheter

Harry Linnér, statsagronom i lantbrukets hydroteknik och tidigare ordförande i sällskapet, gick hastigt bort den 15 juni.

Ny podd om vattenhushållning

Jordbruksverkets rådgivningsenheter har under våren satsat på att spela in två olika poddar, Rådgivaren och Växtkraft. Det senaste avsnittet av podden Rådgivaren handlar om just jordbrukets utmaningar när det gäller vattenfrågan och det handlar...

Ingen resa i år

På grund av rådande Corona-situation skjuter vi på sällskapets traditionsenliga resa som skulle gått av stapeln i höst. Vi planerar att genomföra den nästa år istället. Mer information kring planerna kommer efter sommaren.

Vattenarkiv

Länsstyrelserna lanserar nu ett digitalt arkiv över akter inom markavvattning. De 21 Länsstyrelserna har i dag 150 000 kartor/ritningar och 50 000 akter inom markavvattning i sina arkiv. Det är material som dagligen behövs...

Nya råd om hur du får till stabila diken

I en ny doktorsavhandling beskrivs metoder för att identifiera jordar som är känsliga för erosion och ras. Daniel Avilés har även tittat på vegetationens betydelse för släntstabilitet. Avhandlingen kommer försvaras den 15 april på...

Vattenhushållning i Livsmedelsstrategin

Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag i den nya handlingsplanen för Livsmedelsstrategin om att ha ett Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket inrättades 2017....