Om sällskapet

Sällskapet för agronomisk hydroteknik bildades 1945 på initiativ av professor Herman Flodkvist. I samband med Lantbruksveckan i mars följande år antogs stadgar och valdes styrelse för Sällskapet. Vid årsmötet 1994 ändrades  föreningens namn till Hydrotekniska Sällskapet med motiveringen att ta bort begränsningen “agronomisk” och samtidigt förkorta namnet. I samband med Sällskapets 50-års jubileum utgavs Hydrotekniska Sällskapet, 1945-1995,  Jubileumsskrift – Historik över en 50-årig verksamhet.

Sällskapets syfte är att främja utvecklingen av hydroteknikens tillämpningar vid hushållning med och vård av vattenresurserna i odlingslandskapet. Hydroteknikens tillämpningar omfattar därvid tekniska, juridiska och ekologiska aspekter på vattnet i samhällets utveckling.

Sällskapet är ideellt och opolitiskt och verkar främst genom att arrangera överläggningar, föredrag och exkursioner i avsikt att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete och för att sprida kunskap om forskningsresultat och erfarenheter från den praktiska tillämpningen.

Sällskapet har drygt 270 medlemmar. Är du intresserad av att vara med?

Hydrotekniska sällskapet
c/o Ingrid Wesström
SLU, Institutionen för mark och miljö  
Box 7014, 750 07 Uppsala

Postgirokonto 320483-1
Organisationsnummer 822002-4452
Ordf. Tomas Johansson
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Sekr. Ingrid Wesström
SLU, Box 7014  
750 07 Uppsala

Du som är medlem kan använda nedanstående formulär för att ändra din kontaktadress.