sjvlogo.jpg (14036 bytes)

Vattenenheten

Hydrotekniska 
Sällskapet

 

Mark och miljö

Vattnets framfart i en föränderlig värld – nya förutsättningar 
för odlingslandskapets vattenhantering

 

 

Presentationer vid Vattendagen onsdagen den 28 januari 2009:

Presentationerna föreligger som s.k. pdf-filer. Om du inte kan öppna filen -
installera gratisprogrammet Acrobat Reader! (http://www.adobe.se)

 

Välkommen till SLU och Vattendagen
Harry Linnér, SLU, Uppsala

Samhället förändras – och klimatet
Lennart de Maré, Jordbruksverket, Alnarp

Nya odlingsinriktningar – ökat tryck på dränering och bevattning
Bruno Bergmar, Bjälbo Trädgård, Skänninge

Klimatförändringar och föroreningsbelastning – nya hydrotekniska inriktningar i Norge
Lillian Øygarden, Bioforsk Jord og miljö, Ås

Exploatering och infrastruktur – ökat tryck på ledningar och diken
Rolf Larsson, Jordbruksverket, Skara

Hur kan Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram genomföras?
Rune Hallgren, LRF, Norrköping

Översvämningsdirektivet – statusläget för Sverige
Barbro Näslund-Landenmark, Räddningsverket/Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad

Omprövning av vattenverksamhet
Peter Ardö, Miljöprocessutredningen, Halmstad

 

 Bakgrund