Årsmötenas överläggningsämnen

1946-1989   Förteckning över ämnen och inledare finns i Jubileumsskrift 1945-1995 

1990             Jordbrukslandskapet under förändring. Arne Kardell. Planering av mark och vattenresurser. Jan Lundegrén

1991              Livsmedelspolitiken – mark och vattenanvändningen. Jan Ingemansson, Stig Svenmar

1992              Markvårdsproblem i tidigare Sovjetunionen. Bo Libert 

1993              Markägarens rådighet över sin fasta egendom. Fredrik Bonde 

1994              Den nya miljöbalken. Nils-Erik Andersson 

1995              Jordbrukets roll i vattendragsplaneringen. Lennart de Maré 

1996              Hydrotekniska Sällskapet under 50 år. August Håkansson. Visioner om vattnet i odlingslandskapet. Hans Berggren, Stig Svenmar

1997              Miljösamverkan vid vattendrag. Eva Eriksson 

1998              Behövs kvävereduktion för Östersjön och Västerhavet. Thomas Hellström

1999              Samverkan kring hotade grundvattenresurser. Torgny von Wachenfeldt 

2000              Kväveläckage från åkermark – framtida miljömål utifrån en historisk dimension. Markus Hoffman

2001              Vilka förändringar behövs i miljöbalken? Anna-Lena Rosengardten

2002              Äganderättsliga aspekter på tillämpningen av miljöbalken och i arbetet med miljömålen. Alarik Sandrup 

2003              Reglerad dränering. Effekter på avrinning och näringsläckage. Ingrid Wesström. Förutsättningar i södra Sveriges kustområden. Abraham Joel.

2004               Hur rensar vi diken i framtiden? Lennart Henriksson och Johan Krook

2005               Kristianstads Vattenrike – biosfärsområde som modell för miljö- och produktionsintressen i samverkan. Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert. 

2006               Aktuellt från vattendistrikten. Lennart Sorby.

2007               Vem tar ansvar för vattnet? Eje Sjödin, Lantmäteriverket

2008               Modeller för restaureringsåtgärder i vattendrag. Ingrid Johansson: God ekologisk status i Fyrisån – en ekonomisk realitet?; Åke Bengtsson: Frågan om det går att åstadkomma fria vandringsvägar

2009               Nya tankar kring omprövning av vattenkraftverk. Peter Ardö

2010               Mälarens omreglering – Påverkan på jordbruket. Nils Ryrberg och Carl-Johan Rangsjö

2011                Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet. Björn Risinger

2012                Hydroteknisk kompetensförsörjning – vad behövs, vem säkerställer? Rune Hallgren, Jan Lundegrén, Ingmar Messing och Ingrid Wesström

2013                Ny hemvist för bestämmelserna om markavvattning? Tomas Johansson

2014                Hållbar användning av jordbruksmark Olof Johansson

2015                Vattenverksamhetsutredningen – En ändamålsenlig reglering eller…? Ulf Wickström

2016              “En 150 år lång epok med lantbruksingenjörer i statlig tjänst är slut. Vad händer nu?” Tomas Johansson

2017                Hydrotekniska sällskapets framtida verksamhet Peter Malm

2018                Hydrotekniska sällskapet, vad är det bra för? Workshop

2019                Hydrotekniska Sällskapet som mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter Workshop

2020                Jordbrukets klimatanpassning