Årsmötenas överläggningsämnen

1946-1989 Förteckning över ämnen och inledare finns i Jubileumsskrift 1945-1995 
1990Jordbrukslandskapet under förändring. Arne Kardell.
Planering av mark  och  vattenresurser. Jan Lundegrén
1991Livsmedelspolitiken – mark och vattenanvändningen. Jan Ingemansson, Stig Svenmar
1992Markvårdsproblem i tidigare Sovjetunionen. Bo Libert 
1993Markägarens rådighet över sin fasta egendom. Fredrik Bonde 
1994Den nya miljöbalken. Nils-Erik Andersson 
1995Jordbrukets roll i vattendragsplaneringen. Lennart de Maré 
1996Hydrotekniska Sällskapet under 50 år. August Håkansson.
Visioner om vattnet i odlingslandskapet. Hans Berggren, Stig Svenmar
1997Miljösamverkan vid vattendrag. Eva Eriksson 
1998Behövs kvävereduktion för Östersjön och Västerhavet. Thomas Hellström
1999Samverkan kring hotade grundvattenresurser. Torgny von Wachenfeldt 
2000Kväveläckage från åkermark – framtida miljömål utifrån en historisk dimension.  
Markus Hoffman
2001Vilka förändringar behövs i miljöbalken? Anna-Lena Rosengardten
2002Äganderättsliga aspekter på tillämpningen av miljöbalken och i arbetet med miljömålen.
Alarik Sandrup 
2003Reglerad dränering. Effekter på avrinning och näringsläckage. Ingrid Wesström.
Förutsättningar i södra Sveriges  kustområden. Abraham Joel.
2004Hur rensar vi diken i framtiden? Lennart Henriksson och Johan Krook
2005Kristianstads Vattenrike – biosfärsområde som modell för miljö- och produktionsintressen
i samverkan.

Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert. 
2006Aktuellt från vattendistrikten. Lennart Sorby.
2007Vem tar ansvar för vattnet? Eje Sjödin, Lantmäteriverket
2008Modeller för restaureringsåtgärder i vattendrag.
Ingrid Johansson: God ekologisk status i Fyrisån – en ekonomisk realitet?;
Åke Bengtsson: Frågan om det går att åstadkomma fria vandringsvägar
2009Nya tankar kring omprövning av vattenkraftverk.  Peter Ardö
2010Mälarens omreglering – Påverkan på jordbruket. Nils Ryrberg och Carl-Johan Rangsjö
2011Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet. Björn Risinger
2012Hydroteknisk kompetensförsörjning – vad behövs, vem säkerställer?
Rune Hallgren, Jan Lundegrén, Ingmar Messing och Ingrid Wesström
2013Ny hemvist för bestämmelserna om markavvattning? Tomas Johansson
2014Hållbar användning av jordbruksmark Olof Johansson
2015Vattenverksamhetsutredningen – En ändamålsenlig reglering eller……? Ulf Wickström
2016“En 150 år lång epok med lantbruksingenjörer i statlig tjänst är slut. Vad händer nu?”
Tomas Johansson
2017Hydrotekniska sällskapets framtida verksamhet Peter Malm
2018Hydrotekniska sällskapet, vad är det bra för? Workshop
2019Hydrotekniska Sällskapet som mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter Workshop
2020Jordbrukets klimatanpassning