Vattendagen 2021

Vattenåtgärder i landskapet

– fungerar de så som det var tänkt?

Vattendagen onsdagen den 3 februari 2021 kl. 13.00 – 16.00

Det genomförs många åtgärder för att förbättra vattenhushållningen i landskapet. Syftet med åtgärderna kan vara att minska växtnäringsförluster, minska risken för översvämningar eller att öka den biologiska mångfalden. Men har åtgärderna den effekt som de anlades för? Gör vi rätt saker på rätt platser? Tre konkreta exempel på uppföljningar presenterades. Vi avslutade med att diskutera om vi lägger tillräckligt mycket resurser på uppföljning och om vi följer upp på rätt sätt.

Konferensen hölls på zoom.

13:00

 

 

13:05

 

 

13:30

 

 

13:55

 

 

14:35

 

15:00

 

 

15:25

 

 

15:50

 

16:00

Välkommen till Vattendagen

Tomas Johansson, Hydrotekniska sällskapet

 

Vattenåtgärder i landskapet, vad har vi gjort, vad pågår nu?

Markus Hoffman, LRF

 

Utvärdering av dagvattendammar längs det statliga vägnätet

Magnus Billberger, Trafikverket

 

Utvärdering av vattenåtgärder i Rååns avrinningsområde

Pia Geranmayeh, SLU och eventuellt Daniel Graf, Helsingborgs stad

 

Paus

 

Uppföljning av anlagda våtmarker i Kalmar län

Eva T Hammarström, länsstyrelsen i Kalmar

 

Åtgärders effekt – behov av systematisk uppföljning

Katarina Kyllmar, SLU

 

Avslutning

 

Slut