Vattendagen 2005:

Jordbruksverkets vattenenhet och SLU:s markvetenskapliga institution genom Hydrotekniska Sällskapet arrangerar årligen en gemensam fortbildnings- och seminariedag

Årets vattendag äger rum onsdagen den 2 februari på SLU, Ultuna i Uppsala. Temat är ekonomiska aspekter i vattendirektivet.

De fem svenska vattenmyndigheterna, som tillskapats till följd av EU:s ramdirektiv för vatten, har börjat sin verksamhet nu under hösten. Det är många uppgifter som faller på myndigheterna, i första hand karaktärisering av vattenförekomster och så småningom formulering av och beslut om åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Redan i vår ska viss rapportering ske till EU. Den första rapporteringen svarar Naturvårdsverket för med underlag från SGU när det gäller grundvatten. Även fortsättningsvis kommer Naturvårdsverket att vara rapportör, men då på basis av vattenmyndigheternas regionala arbeten.

Vattenvårdsarbetets ekonomi

Redan till vårens rapportering måste vi ta ställning till frågan om vattenanvändningens samhällsekonomiska värde och kostnader för vattentjänster liksom principer för kostnadseffektivitet. Uppenbara frågor är hur vi analyserar och kommer fram till samhällsekonomiska värden för vattnets användning, vad vi menar med kostnadseffektivitet i nationell och lokal skala och i vilken utsträckning kostnadseffektivitet kan styra genomförandet av åtgärder.

Frågan om avgifter ligger längre fram. Ett system för avgifter för vattentjänster ska finnas framme om fem år. Redan nu förs dock diskussioner om avgiftssystem inom olika sektorer. Avgifter för vattentjänster tillhandahållna av det allmänna har vi lång erfarenhet av. Det gäller främst punktuttag och punktutsläpp. Hur ska vi betrakta den diffusa föroreningsbelastningen och åtgärder mot den? Hur vidsträckt är begreppet vattentjänster? Vem utför vattentjänster för vem? Sätter den grundläggande vattenrätten några gränser för avgiftsuttag?

Programmet

Vi inleder programmet med en redovisning av det kommande arbetet i vattendistrikten. Lennart Sorby från Norra Östersjöns vattendistrikt ger sin syn på planerna för arbetet. Presentationen blir övergripande, med vinkling på de ekonomiska aspekterna. Därefter tar vi det stora greppet på kostnadseffektivitet. Ing-Marie Gren från ekonomiska institutionen vid SLU inleder den diskussionen.  Efter en kaffepaus tar Martin Larsson från SLU:s markvetenskapliga institution vid. Han redovisar beräkningar av förluster av kväve och fosfor inom ett avrinningsområde och olika åtgärders effekter och kostnader. Oskar Larsson från Naturvårdsverket avslutar förmiddagen med en redovisning av tankarna inför vårens redovisning av vattenvårdarbetets ekonomiska inslag.

Eftermiddagen ägnar vi mer åt avgiftsproblematiken. Lars Drake från Naturvårdsverket delger sina tankar om principer för avgifter och hur de kan tillämpas i vattenvårdsarbetet. Vi avslutar med ett par aktörers tankar i avgiftsfrågan. Thomas Hellström från Svenskt Vatten kopplar frågan om avgifter till åtagande om åtgärder och Jan Eksvärd från LRF diskuterar om och i så fall hur avgifter kan belasta verksamhetsutövare inom de areella näringarna.

Syfte

Syftet med Vattendagen är att diskutera de ekonomiska aspekterna, främst kostnadseffektivitet och avgifter, i den nya svenska vattenadministrationen. Som tidigare betraktar vi Vattendagen som ett utpräglat diskussionsseminarium inriktat på praktiska tillämpningsproblem. Därför har varje föredragshållare högst 30 minuter till sin inledning och därmed finns minst 15 minuter för givande diskussioner kring varje punkt.

Vattendagen vänder sig till personer som är berörda av eller känner intresse för vattendistiktens arbete och betydelsen av system för ekonomisk  analys och tillämpning. Det kan vara hos vattenmyndigheter, länsstyrelser, vattendragsförbund, kommuner, centrala verk, domstolar och andra myndigheter, men också hos verksamhetsutövare och andra aktörer och deras intresseorganisationer jämte hos undervisningsinstitutioner och konsulter.

Välkommen till Vattendagen! Vi hoppas att du känner sådant intresse för de frågor vi tar upp att du anmäler dig i god tid, senast den 18 januari, och samtidigt med anmälan betalar 500 kronor till Hydrotekniska Sällskapets postgiro 32 04 83-1. Du måste ange ditt namn och adress också på inbetalningskortet. Avgiften täcker bl. a. lunch och övrig förtäring under Vattendagen. Om vi måste begränsa deltagandet, sorterar vi efter betalningsdag.

Lennart de Maré