Program Vattendagen 2020

Jordbrukets fysiska påverkan på vattenmiljön.

Hur ska vi hantera den?

Vattendagen onsdagen den 29 januari 2020

Lokal: Hörsalen ”Loftet” (ovanpå Ultunarestaurangen), SLU i Uppsala

Adress: Undervisningsplan 8 (gångbro från Undervisningshuset), SLU, Uppsala

08.30Samling med kaffe
09.00Välkommen till Vattendagen
Torleif Härd, Dekanus, SLU
09.15Vad händer med vattendirektivet?
Martin Larsson, miljödepartementet
09.50Hur påverkar jordbruket vattnens fysiska status?
Talare ej klar
10.25Kaffepaus
10.55Hur är statusen på vattnen i jordbrukslandskapet med fokus på fysisk påverkan?
Martin Erlandsson Lampa, Nazanin Mahmoudi, Vattenmyndigheten norra Östersjön
11.30Avvägning mellan vattenmiljö och jordbruk, hur görs den?
Elisabeth Bölenius, Jordbruksverket
12.05Lunch, Ultunarestaurangen
13.00LEVA-projektet, ett sätt att få fart på åtgärdsarbetet?
Harald Lagerstedt, LEVA-samordnare Falkenbergs kommun (LEVA står för lokalt engagemang för vatten)
13.35Holistic water management, erfarenheter från åtgärdsarbete i Finland
Mikko Ortamala, Drainage Center of Southern Finland och Pro Agria (föredraget hålls på engelska)
14.10Bensträckare
14.30Åtgärder behövs men vem ska betala?
Knut-Per Hasund preliminärt, Jordbruksverket
15.05Hur ska vattenförvaltningen organiseras?
Björn Sjöberg, Havs- och vattenmyndigheten
15.40 Avslutning
16.00Slut