Hydrotekniska Sällskapet

Historik

Sällskapet för agronomisk hydroteknik bildades 1945 på initiativ av professor Herman Flodkvist. I samband med Lantbruksveckan i mars följande år antogs stadgar och valdes styrelse för Sällskapet. Vid årsmötet 1994 ändrades  föreningens namn till Hydrotekniska Sällskapet med motiveringen att ta bort begränsningen "agronomisk" och samtidigt förkorta namnet. I samband med Sällskapets 50-års jubileum utgavs Hydrotekniska Sällskapet, 1945-1995,  Jubileumsskrift - Historik över en 50-årig verksamhet (pdf-fil)

Exkursioner 

1948
-1979
22 exkursioner varav en till Danmark och en till Holland
1980 Gästrikland och Hälsingland
1982 Gotland
1984 Skåne
1987 Roslagen
1989 Västergötland
1991 Estland
1992 Sörmland
1993 Lettland
1995 Småland och Öland
1997 Åland
1999 Skåne
2001 Litauen
2003 Polen
2005 Blekinge och Kristianstad
2007 Danmark
2009
Södra Vänernlandskapet
2011 Polen
2013 Norge
2016 Gotland
2018 Mälarens nya reglering

 Årsmötenas överläggningsämnen

1946-1989 Förteckning över ämnen och inledare finns i Jubileumsskrift 1945-1995 
1990 Jordbrukslandskapet under förändring. Arne Kardell. Planering av mark  och  vattenresurser. Jan Lundegrén
1991 Livsmedelspolitiken – mark och vattenanvändningen. Jan Ingemansson, Stig Svenmar
1992 Markvårdsproblem i tidigare Sovjetunionen. Bo Libert 
1993 Markägarens rådighet över sin fasta egendom. Fredrik Bonde 
1994 Den nya miljöbalken. Nils-Erik Andersson 
1995 Jordbrukets roll i vattendragsplaneringen. Lennart de Maré 
1996 Hydrotekniska Sällskapet under 50 år. August Håkansson.
Visioner om vattnet i odlingslandskapet. Hans Berggren, Stig Svenmar
1997 Miljösamverkan vid vattendrag. Eva Eriksson 
1998 Behövs kvävereduktion för Östersjön och Västerhavet. Thomas Hellström
1999 Samverkan kring hotade grundvattenresurser. Torgny von Wachenfeldt 
2000 Kväveläckage från åkermark – framtida miljömål utifrån en historisk dimension.   Markus Hoffman
2001 Vilka förändringar behövs i miljöbalken? Anna-Lena Rosengardten
2002 Äganderättsliga aspekter på tillämpningen av miljöbalken och i arbetet med miljömålen. Alarik Sandrup 
2003 Reglerad dränering. Effekter på avrinning och näringsläckage. Ingrid Wesström. Förutsättningar i södra Sveriges  kustområden. Abraham Joel.
2004 Hur rensar vi diken i framtiden? Lennart Henriksson och Johan Krook
2005 Kristianstads Vattenrike – biosfärsområde som modell för miljö- och produktionsintressen i samverkan. Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert. 
2006 Aktuellt från vattendistrikten. Lennart Sorby.
2007 Vem tar ansvar för vattnet? Eje Sjödin, Lantmäteriverket
2008 Modeller för restaureringsåtgärder i vattendrag. Ingrid Johansson: God ekologisk status i Fyrisån - en ekonomisk realitet?; Åke Bengtsson: Frågan om det går att åstadkomma fria vandringsvägar
2009 Nya tankar kring omprövning av vattenkraftverk.  Peter Ardö
2010 Mälarens omreglering - Påverkan på jordbruket. Nils Ryrberg och Carl-Johan Rangsjö
2011 Förberedelserna för en ny Havs- och vattenmyndighet. Björn Risinger
2012 Hydroteknisk kompetensförsörjning - vad behövs, vem säkerställer? Rune Hallgren, Jan Lundegrén, Ingmar Messing och Ingrid Wesström
2013 Ny hemvist för bestämmelserna om markavvattning? Tomas Johansson
2014 Hållbar användning av jordbruksmark Olof Johansson
2015 Vattenverksamhetsutredningen - En ändamålsenlig reglering eller......? Ulf Wickström
2016 "En 150 år lång epok med lantbruksingenjörer i statlig tjänst är slut. Vad händer nu?” Tomas Johansson
2017 Hydrotekniska sällskapets framtida verksamhet Peter Malm
2018 Hydrotekniska sällskapet, vad är det bra för? Workshop
2019 Hydrotekniska Sällskapet som mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter Workshop

Vattendagar 

1992    Anläggning och restaurering av våtmarker (121 deltagare)
1993    Bevattning i teori och praktik (50 deltagare)
1994    Vattenlagen 10 år - nya förutsättningar (115 deltagare)
1995    Vattenvård i jordbrukslandskapet (90 deltagare)
1996    Våtmarker, småvatten och skyddszoner i   miljökänsligt jordbrukslandskap (144 deltagare)
1997    Markavvattning och naturvårdshänsyn i jord-  och skogsbrukslandskapet (84 deltagare)
1998    Miljökonsekvensbeskrivningar i praktisk  tillämpning (112 deltagare)
1999    Översvämningar: före, under och efter (94 deltagare) 
2000    Vattnet och infrastrukturen. Tekniska och  juridiska aspekter på vattnets hantering  vid markexploatering (125 deltagare)
2001    Samverkan kring vattenområden – frivilligt eller påtvingat? (120 deltagare)
2002    Markavvattning i miljöbalken (200 deltagare)
2003    Vattendirektivet – framgångsrik vattenförvaltning? (145 deltagare)
2004    Vattenskyddsområden – konsekvenser för jord- och skogsbruk (151 deltagare)
2005    Vattendirektivet – kostnadseffektivitet och avgifter i svensk vattenadministration (110 deltagare)
2006    Myllrande vårmarker – strategi för att nå miljömålet (100 deltagare)
2007  I vått och torrt - erfarenheter av och beredskap inför översvämningar och torka (78 deltagare)
2008  Restaurering i vatten och hur mår våra vatten? (ca 260 deltagare)
2009 Vattnets framfart i en föränderlig värld – nya förutsättningar för odlingslandskapets vattenhantering (60 deltagare)
2010 De svåra frågorna - sju osäkerheter i fortsatt svensk vattenförvaltning (112 deltagare)
2011 Underhåll av dränering i skogs- och jordbruksmark - behov, effekter, skyldigheter, rättigheter (75 deltagare)
2012 Åtgärder inom odlingslandskapet för god vattenstatus – problem, konflikter, behov av samverkan (68 deltagare)
2013 Översvämningar i stad och land – Beredskap, samverkan och åtgärder inför en allvarlig hotbild (73 deltagare)
2014 Landskapets avvattning – miljö- och produktionsaspekter sett ur ett nordiskt perspektiv (56 deltagare)
2015 För mycket och för lite vatten i landskapet – Kunskapsförsörjning och rådgivning inom jordbrukets vattenhushållning (58 deltagare)
2016 Går vattendirektivet att kombinera med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk? (61 deltagare)
2017 Jordbruk och vattenförsörjning (54 deltagare)
2019 Dränering av jordbruksmark för en ökad och hållbar livsmedelsproduktion (49 deltagare)