Överläggningsämne vid årsmöte 2001

Sammanfattning av överläggningsämne vid Hydrotekniska Sällskapets årsmöte 2001-01-30

Årets överläggningsämne var ”Vilka förändringar behövs i miljöbalken?” Inledare var Anna-Lena Rosengardten, sekreterare i Miljöbalksutredningen vid Miljödepartementet. Det är denna frågeställning Miljöbalksutredningen bearbetar och svaret finns först vid utgången av 2003 då Miljöbalken är färdig. Utredningen består av en kommitté ledd av lagman Ulf Bjällås med 10 politiskt tillsatta ledamöter, 2 sakkunniga, ett antal experter samt ett sekretariat.

Utredningsdirektivet kan sammanfattas i ett antal punkter som ska ses över enl. nedan:

  • tillämpningar av allmänna hänsynsregler
  • integrering av 3 och 4 kap. (gamla Naturresurslagen)
  • miljökvalitetsnormer
  • miljökonsekvensbeskrivning (”lagom” insatsmängd)
  • prövningsordning
  • kostnadsmässiga konsekvenser (rättegångskostnader, MKB, annonsering etc.) 
  •  tillsyn (miljöcertifierade företag)
  • avgiftssystemet
  • miljösanktionssystemet
  • bestämmelser om miljöbrott

Tidsplanen för utredningen: Ett ”Akutbetänkade” är klart och finns utgivet med titeln ”Uppföljning av miljöbalken – Vissa lagtekniska frågor” (SOU 2000:116).

Utredningens närmaste planer är att arbeta vidare med en ”frågelista” där man samlar in och sorterar frågor och synpunkter till respektive kapitel i miljöbalken. Denna ”frågelista” ska utgöra underlag för uppföljningsarbetet. Vidare insamlas beslut och domar från miljönämnder, länsstyrelser och miljödomstolar. Man diskuterar prövningsordningen, d.v.s. om det går att lägga mer prövning i administrativ ordning i stället för i domstol.

I diskussionen som följde på anförandet togs bl.a. upp frågor om omprövning av domar, i vilka fall MKB behövs vid omprövning samt risken att drabbas av både miljösanktionsavgift och dom.