Hydrotekniska Sällskapets resa år 2013

Hydrotekniska sällskapets resa den 23 till 25 september, 2013, gick till Sarpsborg, Norge för deltagande i Nordiska Jordbruksforskares Förenings seminarium 462 ”Does climate change demand a new approach to drainage design?”.

 

Huvudsyftet med detta seminarium var att utbyta erfarenheter om tankegångar kring utformningen av dräneringssystem inom jordbruket. I många fall, där den naturliga dräneringskapaciteten av jordar inte är tillräcklig, är dräneringssystem en nödvändighet för att garantera optimal vattenhalt i rotzonen för jordbruksproduktion. Numera måste även andra aspekter beaktas. I många fall kan dräneringssystem öka transporten av näringsämnen till öppna vattensystem. Denna transport påverkas bland annat av utformningen av systemen, där korta avstånd mellan dräneringsledningar kan leda till en ökning av kväveförluster. Samtidigt finns det allt fler studier som visar att dåligt fungerande dräneringssystem kan leda till en ökning av utsläppen av växthusgaser, särskilt lustgas. Många av dagens dräneringssystem är gamla. Detta har lett till en minskad funktionalitet och nya system måste därför installeras.

 

NJF organiserade detta seminarium för att belysa den viktiga frågan, hur man ska utforma och installera nya dräneringssystem i ett förändrat klimat med hänsyn till avkastning, växtnäringsläckage och utsläpp av växthusgaser. Frågor av mer teknisk karaktär, ny installationsteknik och filtermaterial togs också upp på seminariet. Som ett viktigt bidrag till diskussionen om framtida design i nordisk/baltiska länder, presenterades värdefulla erfarenheter från utlandet av Gary R. Sands, Professor vid University of Minnesota, USA, genom föreläsningen "Drainage system design for multiple objectives" och av Henk Ritzema, Assistant Professor/forskare, Wageningen universitet i föreläsningen "Land use, climate change and drainage criteria in the Netherlands". En tredje föreläsning, "Climate change and the importance of drainage in agricultural production systems" presenterades av Lillian Øygarden, (PhD), Forskningsledare, Bioforsk, Norge, med fokus på behov av ett bra fungerande dräneringssystem under framtida klimatvillkor för att upprätthålla jordbruksproduktionen och samtidigt minimera förluster av näringsämnen och växthusgaser. Förutom de tre keynote-föreläsningarna gavs 30 muntliga och 2 poster presentationer av deltagare, främst från de nordiska/baltiska länderna.

 

Ett 20-tal personer deltog från Sverige, varav flertalet är medlemmar i Hydrotekniska Sällskapet. Alla resenärer var överens om att det var en mycket välorganiserad konferens i en trevlig miljö, och att det var både lärorikt och stimulerande att få tillfälle att träffa deltagare inte bara från Norden och Baltikum utan även från USA, Holland, Irland och Tjeckien. Mer information om seminariet och presentationer.